no no yes yes yes no gif,jpg,jpeg,png,txt,rtf,doc,pdf,csv,zip,mp3 no 0 yes yes no no no 80 80 6 utf-8 huyentrangxinh Chat room is currently in maintenance mode. Please check back later! 1 119.9.90.14 yes 1412035251 yes 0 F j, Y 70 2 no no 0 yes no yes no yes no no no yes yes no no yes no no yes no yes no no no 10 no 10 0 yes 20 0 10 March 2, 2014, 4:48 am vn 15 yes 5 no no no 200 50 50 0 300 400 50 no no md5 no yes yes yes no yes yes yes yes yes yes no no no yes no yes no no yes yes yes no no yes yes no no no yes yes yes yes yes yes yes no no no no no no no yes no no no no no no no yes no yes yes no no yes no no yes no no no no yes yes yes no no no no no yes yes yes no yes yes yes yes yes yes no no no no no no no no no no yes no no yes yes no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no no no no no yes no yes yes no no yes no no yes no no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no no no no no yes no yes yes no no yes no no yes no no no no yes yes yes no yes no yes no members/ 100 7 0 0 500 yes yes no yes yes yes yes yes yes no 0 no no no yes no no no no yes no no no yes yes yes yes no no yes no no 11 no 90 #cc66ff #0099ff 100 #000000 https://lh3.googleusercontent.com/-ws2ed7xRIxA/U5TgImSAoFI/AAAAAAAADhI/HUq7Vbicd_0/upanh.vndailys.com-hn851.jpg #cc99ff #00ff00 #0066ff #ff0000 #ffff00 #00ff00 #cccccc 14 https://lh3.googleusercontent.com/-bTfNmXlF0gM/U3XpypsHGNI/AAAAAAAABPM/LYMNJmfZQXs/s1024/upanh.vndailys.com-Untitled-1.png <font size="18">AE VÀO WEB KO ĐƯỢC VUI LÒNG XÓA LỊCH SỬ . ĐĂNG KÝ NÍCH LIÊN HỆ YAHOO : WindAplez</font> 4 #6666ff #0000ff #993399 #6633ff 0 #0000ff #000000 #99ff00 yes yes #ff66ff #0000ff #0000ff #6633ff #000000 #000000 #3333ff #ffff00 #cc99ff #0000ff #6633ff #0000ff #ff0000 members/thumbnails/ no yes 1412035251 1 0 no 40 0 0 0 amp 2.6.0 yes 300 300 HUYEN TRANG XINH VIP