no no yes yes yes no gif,jpg,jpeg,png,txt,rtf,doc,pdf,csv,zip,mp3 yes 0 no yes no no yes 80 80 6 utf-8 binhtrangtuan Chat room is currently in maintenance mode. Please check back later! 1 104.130.33.80 yes 1411344023 no 0 F j, Y 70 3 no yes 0 yes no yes no yes no no no yes yes no no yes no no no no yes yes no no 10 no 10 0 yes 30 0 10 vn 15 yes 5 no no no 200 50 50 0 300 400 50 no no md5 no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no no no yes no yes no no yes yes no no no yes yes no no no yes yes yes yes yes yes yes no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no yes yes yes no yes yes yes yes yes yes no no no yes no no no no no no no no no yes yes no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no no no no no no no no no yes no yes yes no no no no no yes no no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no no no no no no no no no yes no yes yes no no no no no yes no no no no yes yes yes no yes no yes yes members/ 100 7 0 0 500 yes yes no no yes yes yes yes yes no 0 no no yes yes no yes no no yes no no no yes yes yes yes yes no no no no 11 no 100 #000000 #006600 #ffffff #ffffff #ff0000 #ffff00 #00ff00 #ffffff 14 <font size="16"> VÌ SỰ CỐ ĐỨC CÁP QUANG NÊN WEB SẼ KHÓ VÀO , AE ENTER 2 HOẶC 3 LẦN SẼ VÀO ĐƯỢC HOẶC LIÊN HỆ YAHOO: WindAplez ĐỂ HỔ TRỢ NHÉ . </font> 10 #000000 #ff0000 800 <font size="20"> WELLCOME TO HUYỀN TRANG XINH-C0M CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT ONLINE THẬT VUI VẺ . HIỆN TẠI WEB CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN QUẢN LÝ BIẾT MÍC VÀ KÉO MEM VÀO BUỔI SÁNG NHÉ , ƯU TIÊN CÁC BẠN NỮ , AI CÓ KHẢ NĂNG THÌ LIÊN HỆ ADMIN --PHUONG-MAI-- HOẶC -TIGER- . -ANNA- CHÚC CÁC BẠN ONLINE THẬT VUI VẺ NHÉ :) </font> #ffff00 yes yes #00ff00 members/thumbnails/ no yes 1411344022 1 0 no 40 0 0 0 abecdifg 2.6.0 yes 300 300 HUYEN TRANG XINH VIP