yes no yes yes yes no gif,jpg,jpeg,png,txt,rtf,doc,pdf,csv,zip,mp3 yes 0 no yes no no yes 80 80 6 utf-8 huyentrangxinh 1 2.6.visichathosting.com yes 1418624019 no 0 F j, Y 70 1 no no 0 yes no yes no yes no no no yes yes no no yes no no no no yes yes no no 10 no 10 0 yes 20 0 10 November 7, 2014, 7:30 am vn 15 yes 5 no no no 200 50 50 0 300 400 50 no no md5 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes no yes no no no yes no no no yes yes no no no yes yes yes yes yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes no no yes no yes yes no no no no no yes no no no no yes yes yes no no no yes no yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes no no no no no no no no no no no yes yes no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes no no yes no yes yes no yes no no no yes no no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes no no yes no yes yes no no no no no yes no no no no yes yes yes no yes yes yes yes members/ 100 7 0 0 500 yes yes no no yes yes no yes yes no 0 no no no yes no yes no yes yes no no no yes yes yes yes yes no yes yes yes 11 yes 80 100 #000000 #ff0000 #ffff00 #00ff00 14 <font size="12">AE CHÚ Ý TÊN MIỀN HUYENTRANGXINH.COM NGƯNG SỬ DỤNG AE NÀO MUỐN VÀO HUYENTRANGXINH THÌ VÀO THẲNG AEHUYENTRANGXINH.COM HOẶC PHUONGMAIXINH.COM TÊN MIỀN NÀY SỬ DỤNG MÃI MÃI NHÉ NÍCH VẪN BÌNH THƯỜNG NHƯ BÊN AEHUYENTRANGXINH.COM NHÉ</font> 10 #ffff00 800 <font size="20"> WELL COME TO HUYENTRANGXINH.COM CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE HUYENTRANGXINH.COM CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT ONLINE VUI VẺ , HIỆN TẠI WEB CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN QUẢN LÝ BIẾT MÍC VÀ LÀM GAME CÁC ROOM SEXY VÀ ĐỐ VUI AI CÓ KHẢ NĂNG LIÊN HỆ CÁC ADMIN WEB ĐỂ THỬ VIỆC TRONG LÚC CÁC BẠN VUI CHƠI VÌ WEB CHẶN SPAM NÊN 1 SỐ NÍCH SẼ BỊ DÍN VÀO CÁC TỪ KHÓA SPAM NÊN SẼ BỊ NGƯNG CHÁT VÌ THẾ CÁC BẠN VUI LÒNG NHÃY ROOM ĐỂ HẾT BỊ NHÉ , TRÁNH TRƯỜNG HỢP NÓI AE QUẢN LÝ GĂNG CHÁT . CHÚC AE ONLINE VUI VẺ TẠI HUYENTRANGXINH.COM</font> yes yes #00ff00 #990099 #990099 #9966cc #993399 members/thumbnails/ no yes 1418624019 1 0 no 40 0 0 0 2.6.0 yes 300 300 AEHUYENTRANGXINH.COM