yes no yes yes yes no gif,jpg,jpeg,png,txt,rtf,doc,pdf,csv,zip,mp3 yes 0 no yes no no yes 80 80 6 utf-8 huyentrangxinh TA&#803;M TH&#416;&#768;I CHUY&#777;N SANG PHUONGMAIXINH.COM NHE&#769; AE 1 104.130.185.184 yes 1414640056 no 0 F j, Y 70 1 no no 0 yes no yes no yes no no no yes yes no no yes no yes yes no yes yes no no 10 no 10 0 yes 0 0 10 October 21, 2014, 9:44 pm vn 15 yes 5 no no no 200 50 50 0 300 400 50 no no md5 yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes no yes no no no yes no no no yes yes no no no yes yes yes yes yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes no no yes no yes yes no no no no no yes no no no no yes yes yes no no no yes no yes yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes no yes no no no no no no no no no yes yes no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes no no yes no yes yes no no no no no yes no no no no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes no no yes no yes yes no no no no no yes no no no no yes yes yes no yes yes yes yes members/ 100 7 0 0 500 yes yes no no yes yes yes no yes no 0 no no no yes no yes yes yes yes no no no yes yes yes yes yes no yes yes yes 11 yes 70 90 #000000 http://upanh.biz/images/2014/10/07/bucqa.jpg #ff0000 #ffff00 #00ff00 14 <font size="18">AE CHÚ Ý KHI NÀO HUYENTRANGXINH KO VÀO ĐƯỢC THÌ AE SANG PHUONGMAIXINH.COM NHA CŨNG LÀ CỦA HUYENTRANGXINH LUÔN ĐĂNG KÝ NÍCH VÀO WEB PM YAHOO : WindAplez </font> 10 #000000 #000000 800 <font size="24"> WEB HIỆN TẠI QUẢN LÝ ĐANG ĐI OFF NÊN TẠM NGƯNG LÀM GAME , AE ONLINE VUI VẺ NHA. </font> #ff0000 yes yes #ffff00 members/thumbnails/ no yes 1414640056 1 0 no 40 0 0 0 fdeagchb 2.6.0 yes 300 300 huyentrangxinh.com